اوقات شرعی
 
     
   • مدیران و مسئولان سابق شرکت شهروندهشتم

    مدیران و مسئولان سابق شرکت شهروندهشتم

    مدیرعاملی

    ردیف

    نام

    نام خانوادگی

    تاریخ شروع

    تاریخ پایان

    1

    مجید

    هراتی زاده

    88/02/16

    91/10/17

    2

    مسعود

    پوریان

    91/10/18

    92/08/06

    3

    حمید

    قاسمی هنری

    92/08/07

    93/08/15

    4

    مجید

    ثابت

    93/08/16

    93/10/14

    5

    کاظم

    یزدان مهر

    93/10/15

    94/04/16

    6

    مجید

    هراتی زاده

    94/04/16

    94/11/05

    7

    حسین

    امجدیزدی

    94/11/05

    95/04/21

     8

    علی

    شیرابراهیمی

    95/04/21

    95/12/07

     9

    همایون

     بیگ زاد

    95/12/07

    تاکنون


     اعضای هیأت مدیره

    ردیف

    نام

    نام خانوادگی

    تاریخ شروع

    تاریخ پایان

    1

    اصغر

    منجمی

    88/02/16

    88/12/09

    2

    ابراهیم

    پریسای

    88/02/16

    94/04/15

    3

    کامران

    کلالی فرد

    88/02/16

    94/04/15

    4

    مسعود

    پوریان

    88/02/16

    94/04/15

    5

    مجید

    هراتی زاده

    88/02/16

    91/12/13

    94/04/16

    97/07/12

    6

    حسین

    عبداله زاده رافی

    92/01/19

    94/04/15

    7

    هادی

    عطارزاده

    94/04/16

    تاکنون

    8

    ناصر

    کفاش

    94/04/16

    97/07/12

    9

    علی

    شیر ابراهیمی

    94/04/16

    تاکنون

    10

    حسین

    امجد یزدی

    94/04/16

    97/07/12

    11
    همایون بیگ زاد 97/07/12 تا کنون
    12 حمیدرضا
    فروزانفرد
    97/07/12 تاکنون

     نمایندگان شهردار محترم درشرکت

    ردیف

    نام

    نام خانوادگی

    تاریخ شروع

    تاریخ پایان

    1

    جواد

    اصغری

    88/12/10

    91/04/20

    2

    علیرضا

    صحراگرد

    91/05/01

    94/04/15

     

    تعداد بازدید :1745
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: