اوقات شرعی
 
       
      • پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها
      • توزیع بسته های حمایتی مواد غذایی و ... در مناسبت های مختلف

        توزیع بسته های حمایتی مواد غذایی و ... در مناسبت های مختلف

        مشخصات
        تاریخ شروع :۱۳۹۷/۰۱/۰۱تاریخ خاتمه :۱۴۰۰/۱۲/۲۸مبلغ اعتبار :