اوقات شرعی
 
     
   • عنوان: درخواست انصراف عضویت از سهامداری
    کاربر: کاربر ناشناس    سهامداران گرامی که درخواست انصراف از سهامدار بودن در شهروند هشتم می باشند، لطفا فرم زیر را تکمیل نمایند و پس از احراز هویت نسبت به انصراف ایشان اقدام می گردد.


    ردیف سوال
    1 * کد سهامدار

    2 * نام

    3 * نام خانوادگی

    4 * نام پدر

    5 * کد ملی

    6 * تلفن همراه

    7 * وضعیت خدمت کنونی

    8 * دلیل انصراف از سهامداران شهروند هشتم را بیان نمائید